หลักสูตร Cloud Service ในยุค 4.0

หลักสูตร Cloud Service ในยุค 4.0 ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561 ณ. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 433 ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

Read more

หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุค Digital สำหรับอาจารย์เทคนิค รุ่นที่ 3

โครงการเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์เทคนิคหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในยุค Digital สำหรับอาจารย์เทคนิค (14 ชั่วโมง) รุ่นที่ 3 อบรมวันอังคารที่ 20 และวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้อง 444 ชั้น 4

Read more

หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุค Digital สำหรับอาจารย์เทคนิค รุ่นที่ 2

โครงการเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์เทคนิค “หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในยุค Digital สำหรับอาจารย์เทคนิค” (14 ชั่วโมง) รุ่นที่ 2 อบรมวันพฤหัสบดีที่ 15 และวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้อง 444 ชั้น

Read more

หลักสูตรเตรียมความพร้อม TOEIC สำหรับการทำงาน

โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี  โครงการทักษะภาษาอังกฤษและการใช้ไอทีสำหรับนักศึกษา หลักสูตรเตรียมความพร้อม TOEIC สำหรับการทำงาน (30 ชั่วโมง) เรียนทุกวันจันทร์ – วันศุกร์เวลา  15.30 – 17.30 น. ระหว่างวันที่ 18 เมษายน ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม

Read more

หลักสูตรการเขียนบทความวิจัยภาษาอังกฤษ

โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและการใช้ไอทีสำหรับนักศึกษา  หลักสูตร : การเขียนบทความวิจัยภาษาอังกฤษ (30 ชั่วโมง)  เรียนทุกวันเสาร์ 09.00 – 16.00 น. ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม ถึงวันที่ 29 เมษายน 2560 ณ

Read more

ภาพกิจกรรม “TOEFL ITP BOOTCAMP 2017”

ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ได้ดำเนินโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี : โครงการทักษะภาษาอังกฤษและการใช้ไอทีสำหรับนักศึกษา : หลักสูตร “TOEFL ITP BOOT CAMP 2017” เมื่อวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวน 30 ชั่วโมง) ณ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และวังรี

Read more

อาจารย์ Li Kun เป็นวิทยากรภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

ด้วยกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน และได้เชิญอาสาสมัครชาวจีน อาจารย์หลี คุณ เป็นวิทยากรบรรยายการอบรมในครั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 17,24 และ 31 มีนาคม 2560 ณ ห้องปร​ะชุมดำเนินนาวากล ชั้น 5 อาคารพระประกอบกลกิจ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

Read more

ภาพกิจกรรม “หลักสูตรภาษาจีนกลางระดับพื้นฐานเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน”

ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ได้จัดอบรมภาษาจีน หลักสูตรภาษาจีนกลางระดับพื้นฐานเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน จำนวน 30 ชั่วโมง โดยอบรมทุกๆวันอังคาร เวลา 18.00-20.00 น. เริ่มอบรมวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559 โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อนักศึกษา บุคลากร และผู้ที่สนใจ ได้เข้าร่่วมอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางด้านภาษาจีนในระดับพื้นฐาน และนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันทั้งในด้านการเรียนและการทำงาน อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและโอกาสในการทำงานได้ในอนาคต

Read more