ขอบเขตภาระกิจ

ปรัชญา

พัฒนาคน พัฒนาสถาบัน สู่มาตรฐานสากล

วิสัยทัศน์

คนพัฒนา ระบบก้าวหน้า พัฒนาสถาบันสู่ความมั่นคง

พันธกิจ

  1. ส่งเสริม และสนับสนุน กิจกรรมด้านความรู้ทางภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ให้กับนักศึกษาและบุคคลากรของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
  2. วางแผนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการบำรุงรักษา ให้มีประสิทธิภาพ เสถียรภาพ และมีความปลอดภัย
    ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอกของสถาบัน
  3. ให้บริการวิชาการด้านภาษาต่างประเทศ และคอมพิวเตอร์ให้กับผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอกของสถาบัน
  4. บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล ส่งเสริมให้บุคลากรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น