โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสำหรับวิศวกร 4.0 สำหรับนักศึกษา (อบรมฟรี)

ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ จัดอบรมโครงการ “คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสำหรับวิศวกร 4.0” สำหรับนักศึกษา ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 8.30น. – 16.30น. อบรมฟรี ตลอดหลักสูตร

สมัครอบรม