โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสำหรับวิศวกร 4.0

โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสำหรับวิศวกร 4.0 ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2561 ณ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน