ห้องปฏิบัติการภาษา

ห้องปฏิบัติการทางภาษา (Smart Sound lab) เป็นห้องปฏิบัติการแบบ Smart Interactive Classroom ที่ใช้สำหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถนำเสนอด้วยภาพและเสียง มีอุปกรณ์และสื่อการสอนที่ทันสมัย ห้องนี้สามารถรองรับนักศึกษาได้จำนวน 30 ที่นั่ง ภายในห้องมีสื่อการเรียนการสอนเช่น Smart Interactive Display, Projector, Visualizer เป็นต้น นอกจากนี้ห้องปฏิบัติการทางภาษามีโปรแกรมสำหรับการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาโดยเฉพาะ ประกอบด้วยภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษามาลายู สามารถใช้งานได้แบบเป็นรายบุคคล และรายกลุ่ม และโต๊ะเรียนภายในห้องดังกล่าวยังสามารถปรับเคลื่อนย้ายได้ตามความเหมาะสมของคลาสเรียนนั้นๆ

soundlab01
soundlab02 soundlab03

Smart Board จอภาพระบบสัมผัสที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของผู้สอน สามารถใช้งานร่วมกับไฟล์ต่างๆที่ผู้สอนเตรียมมาใช้เป็นสื่อการสอนได้ โดยมีฟังชั่นต่างๆมากมายให้ใช้งาน

soundlab04

จอโทรทัศน์จำนวน 2 จอ ที่เชื่อมต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้สอน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาที่นั่งบริเวณหลังห้องซึ่งอาจจะมองไม่เห็นจอภาพด้านหน้าห้อง ให้มองเห็นได้ง่ายขึ้น

soundlab05

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับนักศึกษาจำนวน 30 เครื่อง พร้อมโปรแกรมเรียนภาษา และโปรแกรมการเรียนการสอนต่างๆ โปรแกรมการสอบเก็บคะแนน โปรแกรมการทำแบบฝึกหัด โดยการสั่งการและควบคุมจากเครื่องของผู้สอนโดยเชื่อมต่อผ่านระบบเซิฟเวอร์อินเตอร์เน็ต

soundlab06

โปรแกรม Sanako Study และสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน

soundlab07 soundlab08