หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุค Digital สำหรับอาจารย์เทคนิค รุ่นที่ 2

โครงการเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์เทคนิค “หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในยุค Digital สำหรับอาจารย์เทคนิค” (14 ชั่วโมง) รุ่นที่ 2 อบรมวันพฤหัสบดีที่ 15 และวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้อง 444 ชั้น 4 อาคารสิทธิผล สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน