หลักสูตรการเขียนบทความวิจัยภาษาอังกฤษ

โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและการใช้ไอทีสำหรับนักศึกษา  หลักสูตร : การเขียนบทความวิจัยภาษาอังกฤษ (30 ชั่วโมง)  เรียนทุกวันเสาร์ 09.00 – 16.00 น. ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม ถึงวันที่ 29 เมษายน 2560 ณ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้อง 444 ชั้น 4 อาคารสิทธิผล สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน