ตารางสอบ TOEFL ITP ณ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจำปี 2562

ศูนย์สอบ TOEFL ITP สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เปิดรับสมัครลงทะเบียนออนไล น์สอบ TOEFL ITP ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันปิดรั บสมัคร โดยสามารถดูข้อมูลตารางสอบไ ด้ที่ http://toefl.pit.ac.th/index.php/toefl-itp2-menu สำหรับผู้ที่ต้องการนำผลคะแ นนสอบ TOEFL ITP ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางก ารศึกษา ขอทุนการศึกษา

Read more

เปิดรับสมัครสอบ TOEFL ITP ครั้งที่ 8/2561

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEFL ITP สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เชิญชวนนิสิต นักศึกษา อาจารย์ และบุคคลทั่วไป สอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ครั้งที่ 8/2561……….. รายละเอียด/สมัครออนไลน์

Read more

เปิดรับสมัครสอบ TOEFL ITP ครั้งที่ 4/2561

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEFL ITP สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เชิญชวนนิสิต นักศึกษา อาจารย์ และบุคคลทั่วไป สอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ครั้งที่ 4/2561………..คลิ๊กดู รายละเอียด/สมัครออนไลน์

Read more

ภาพกิจกรรม “TOEFL ITP BOOTCAMP 2017”

ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ได้ดำเนินโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี : โครงการทักษะภาษาอังกฤษและการใช้ไอทีสำหรับนักศึกษา : หลักสูตร “TOEFL ITP BOOT CAMP 2017” เมื่อวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวน 30 ชั่วโมง) ณ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และวังรี

Read more

ภาพบรรยากาศ “การสอบ TOEFL ITP”

ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ได้จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ (โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน) หลักสูตรภาษาอังกฤษ “เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ TOEFL ITP 1” และ “เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ TOEFL ITP 2” หลักสูตรละ 30 ชั่วโมง พร้อมทั้งจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ฟรี ให้กับผู้เข้าอบรมที่เข้าอบรมครบตามเงื่อนไขที่ทางศูนย์ภาษาฯกำหมด 

Read more