ระบบ VPN

เครือข่ายเสมือนส่วนตัว (Virtual Private Network: VPN) คือเทคโนโลยีในการสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์เสมือน เชื่อมจากจุดใช้งานปัจจุบันหรือในอินเทอร์เน็ตไปยังเครือข่ายปลายทางหรือเครือข่ายส่วนตัว คุณสมบัติด้านเครือข่ายที่ได้หลังจากการเชื่อมต่อจะทำให้เสมือนนำคอมพิวเตอร์ไปใช้งานบนเครือข่ายส่วนตัวนั้น การสื่อสารไปยังปลายทางอื่นจะใช้คุณสมบัติที่ได้หลังการเชื่อมต่อเพื่อสื่อสารออกไป ทำให้เครือข่ายปลายทางมองเห็นว่าเป็นการสื่อสารจากเครือข่ายส่วนตัวนั้น

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ได้พัฒนาระบบเครือข่ายเสมือนส่วนตัว (Virtual Private Network: VPN) และเปิดให้บริการสำหรับข้าราชการ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของสถาบันที่ใช้การสื่อสารจากเครือข่ายภายนอกสถาบันผ่าน ADSL หรือบริการสื่อสารอินเตอร์เน็ตจากผู้ให้บริการ (ISP) ค่ายต่าง ๆ รวมถึงเครือข่าย 3G เข้าถึงเครือข่ายปทุมวัน (PITNet) เพื่อใช้บริการสารสนเทศด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริหาร  เช่น ระบบสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ระบบงานทะเบียนและหลักสูตร และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

Network Diagram_30Sep2013

ประโยชน์ของ PIT VPN

 1. เข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากที่บ้าน ข้าราชการ บุคลากรและนักศึกษาที่ต้องการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สถาบันและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา (สกอ.) ซื้อบริการจากผู้ให้บริการ โดยผู้ให้บริการจะตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ใช้โดยกำหนดให้เข้าถึงบริการผ่านเครือข่ายของสถาบันเท่านั้น
 2. เข้าถึงบริการอินทราเน็ตหรือคอมพิวเตอร์ภายในสถาบันจากที่บ้าน เป็นการใช้บริการบางอย่างที่เป็นบริการเฉพาะหรือบริการอินทราเน็ตที่ติดตั้งและจำกัดให้ใช้งานจากเครือข่ายภายในสถาบันเท่านั้น เช่น การเข้าถึงและจัดการไฟล์บนพื้นที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน การเข้าถึงแม่ข่ายฐานข้อมูลของหน่วยงาน เป็นต้น

ข้อกำหนดและนโยบายการใช้งานเครือข่ายเสมือน VPN

 1. สำหรับเชื่อมต่อเครือข่าย VPN จากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่นอกเครือข่ายสถาบันเท่านั้น
 2. การเชื่อมต่อเครือข่าย VPN ควรใช้เฉพาะงานจำเป็นที่ต้องใช้ผ่านเครือข่าย เช่น การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การสืบค้นข้อมูลงานวิจัย บความวิชาการ ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มวิทยานิพนธ์ ฐานข้อมูลวารสาร E-Journal ที่สถาบันและโครงเครือสารสนเทศมหาวิทยาลัย UniNet บอกรับไว้บริการสืบค้น
 3. บุคลากรและนักศึกษาใช้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของเครือข่าย (Username and Password) ที่ออกโดยศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ผ่านแบบฟอร์มขอใช้บริการ ศภค.-ก08
 4. การใช้งานเครือข่าย VPN ผู้ใช้งานต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ว่าด้วยการใช้งานและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2556

โปรแกรม

 1. โปรแกรม FortiClientSetup_4.3.3.0445_32bit.exe (สำหรับ Windows XP, Windows 7, Windows 8 32bit)
 2. โปรแกรม FortiClientSetup_4.3.3.0445_64bit.exe (สำหรับ Windows XP, Windows 7, Windows 8 64bit)

คู่มือเอกสาร

 1. คู่มือการติดตั้งและใช้งานเครือข่ายเสมือนส่วนตัว PITNet VPN Client (สำหรับ Windows)
 2. คู่มือการติดตั้งและใช้งานเครือข่ายเสมืออนส่วนตัว PITNet VPN Client (สำหรับ iPad/iPhone)
 3. คู่มือการติดตั้งและใช้งานเครือข่ายเสมือนส่วนตัว PITNet VPN Client (สำหรับ Android)

Attachments