หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษา ประจำปี 2560

ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ขอเชิญชวนนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักศุตรด้านคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร การออกแบบนวัตกรรมด้วย Solidworks 2016   ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 หลักสูตร การออกแบบและวิเคราะห์ด้วย Solidworks Simulation

Read more

นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 รับบัญชีผู้ใช้ PITNet Account

นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559  สามารถขอรับบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับการใช้งาน PITNet ได้ ณ. ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารสิทธิผล และพร้อมอบรมการใช้งาน หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษาไม่ได้เข้าร่วมโครงการอบรมการใช้งานระบบบริการการศึกษา สามารถขอรับรหัสผ่านได้ที่ ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารสิทธิผล ตามวันเวลาราชการ

Read more

ประกาศใช้ระบบยืนยันตัวตน

ประกาศ ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์กำหนดให้ใช้ระบบยืนยันตัวตน (Authentication) ก่อนเข้าสู่อินเตอร์เน็ต สำหรับเครือข่ายไร้สาย WiFi SSID: PTWIT-WiFi  ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป โดยผู้ใช้งานจะต้องป้อน username/password (PIT Account) ที่ได้จากศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

Read more

หลักสูตรอบรมทักษะคอมพิวเตอร์ MOS ประจำปี 2560

ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์เชิญชวนนักศึกษา และบุคลากร สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เข้าอบรมคอมพิวเตอร์ระยะสั้น หลักสูตร การใช้งานและการสอบใบประกาศนียบัตร Microsoft Office Specialist 2013 (Word, Excel, PowerPoint) ภายใต้โครงการ “โครงการวัดระดับความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ด้วยมาตรฐานสากล (Microsoft Office Specialist Certification)”

Read more

OneDrive 1TB สำหรับนักศึกษาและบุคลากร

OneDrive for Business ฟรีพื้นที่สำหรับจัดเก็บข้อมูลขนาด 1 TB (1,000GB) สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สามารถเข้าถึงไฟล์ได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์ ทั้ง Windows, macOS, iOS และ Android สามารถใช้งานโดยใช้

Read more

หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2559

ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์เชิญชวน คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 5 หลักสูตร เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมประยุกต์ อันจะส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การเรียนการสอน ตลอดจนการสร้างอาชีพ โพสเตอร์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ใบสมัคร  

Read more

หลักสูตร Train the Trainer : IC3

ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร  “Train the Trainer หัวข้อง IC3” ในวันที่ 1, 4-5 กรกฎาคม 2559 ที่ห้อง 431 อาคารสิทธิผล สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  โดยจัดอบรมแก่อาจารย์และบุคคลากรของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในระดับที่จะสอบ Certificate IC3 ได้ ซึ่งจะสามารถเป็นวิทยากรอบรม

Read more

หลักสูตรใช้งานและทดสอบ MOS PowerPoint 2013

ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร “การใช้งาน และการสอบใบประกาศนียบัตร Microsoft Office Specialist PowerPoint 2013”  ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2559 ที่ห้อง 431 อาคารสิทธิผล สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยนักศึกษาของสถาบันที่เข้าร่วมอบรมจะได้รับสิทธิในการสอบ Certificate Microsoft Office Specialist PowerPoint

Read more

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรได้ประกาศนียบัตร MOS

ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และพนักงานที่สอบได้ประกาศนียบัตร Microsoft Office Specialist Word 2013, Excel 2013, PowerPoint 2013 ระดับ Master และ Expert ซึ่งศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์สนับสนุนภายใต้โครงการ Train-the-Trainer

Read more

การใช้งานและการสอบใบประกาศนียบัตร MOS Excel 2013

ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร “การใช้งาน และการสอบใบประกาศนียบัตร Microsoft Office Specialist Excel 2013” ในวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2559 ที่ห้อง 431 อาคารสิทธิผล สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยนักศึกษาของสถาบันที่เข้าร่วมอบรมจะได้รับสิทธิในการสอบ Certificate Microsoft Office Specialist Excel 2013

Read more