หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุค Digital สำหรับอาจารย์เทคนิค รุ่นที่ 3

โครงการเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์เทคนิคหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในยุค Digital สำหรับอาจารย์เทคนิค (14 ชั่วโมง) รุ่นที่ 3 อบรมวันอังคารที่ 20 และวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้อง 444 ชั้น 4 อาคารสิทธิผล สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน