หลักสูตรเตรียมความพร้อม TOEIC สำหรับการทำงาน

โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี  โครงการทักษะภาษาอังกฤษและการใช้ไอทีสำหรับนักศึกษา หลักสูตรเตรียมความพร้อม TOEIC สำหรับการทำงาน (30 ชั่วโมง) เรียนทุกวันจันทร์ – วันศุกร์เวลา  15.30 – 17.30 น. ระหว่างวันที่ 18 เมษายน ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2560  ณ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้อง 444 ชั้น 4 อาคารสิทธิผล สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน