ครูอาสาสมัครชาวจีน

Miss.Xiang Lu
1 June 2018-31 March 2019


Miss.Yu Haifang
1 June 2017 – 31 March 2018


li-kun
Mr.Li Kun
1 Aug. 2016 – 31 May 2017


tong-lin
Miss Zhang Dongling
1 Aug. 2014 – 31 May 2015