การจัดการความรู้ 2559

ภาพบรรยาการการดำเนินการจัดการความรู้ KM ประจำปี 2559