บัญชีผู้ใช้เครือข่าย PITNet Account

ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ให้บริการบัญชีผู้ใช้เครือข่าย PITNet สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครือข่าย PITNet จะได้รับ “บัญชีผู้ใช้ (Account)” หรือ “ชื่อผู้ใช้ (Username)”และ “รหัส ผ่าน (Password)” เพื่อการใช้งานเครือข่าย PITNet
ระบบยืนยันตัวตน (Authentication) เป็นบริการการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึ่งกำหนดให้ทุกคนต้องยืนยันตัวตน ก่อนการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต โดยท่านสามารถยืนยันตัวตนเพื่อให้สถาบันสามารถจัดเก็บข้อมูลการจราจรหรือ ข้อมูลการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้ทุกคน

นักศึกษาและบุคลากรสามารถติดต่อของ Username และ Password ได้ที่สำนักงานศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ห้อง 432 ชั้น 3 อาคารสิทธิผล โทร. 4100,4001

ทั้งนี้ผู้ใช้งานควรทำการเปลี่ยนรหัสผ่านทุก ๆ 180 วัน โดยท่านสามารถเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) ด้วยตนเองได้ที่ http://lcc.pit.ac.th/2013/?q=change_password

สิทธิประโยชน์จาก PITNet Account
เมื่อท่านได้รับ User Account จากศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ User Account ดังกล่าวสามารถใช้บริการต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • ระบบ Office 365 (http://office365.pit.ac.th)
 • ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Exchange
 • ระบบพิสูจน์ตัวตนใช้งานอินเตอร์เน็ต (Authentication)
 • ระบบเครือข่ายเสมือ VPN
 • ระบบ Wireless Lan
 • ระบบ E-Learning (http://elearning.pit.ac.th)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอใช้บริการ

 • สำหรับบุคลากร
 • สำหรับนักศึกษา
 • สำหรับบัญชีผู้ใช้ชั่วคราวและบุคคลทั่วไป

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

 • นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2556 รับ Username/Password สำหรับใช้งานเครือข่าย PITNet
 • Username/Password สำหรับนักศึกษารหัสปีการศึกษา 50-55
 • การใช้งานระบบแสดงตัวตนการใช้งานอินเตอร์เน็ต (Authentication) สำหรับนักศึกษาและบุคลากร