ตารางสอบ TOEFL ITP ณ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจำปี 2562

ศูนย์สอบ TOEFL ITP สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เปิดรับสมัครลงทะเบียนออนไล น์สอบ TOEFL ITP ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันปิดรั บสมัคร โดยสามารถดูข้อมูลตารางสอบไ ด้ที่ http://toefl.pit.ac.th/index.php/toefl-itp2-menu สำหรับผู้ที่ต้องการนำผลคะแ นนสอบ TOEFL ITP ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางก ารศึกษา ขอทุนการศึกษา และสมัครงาน
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่ มเติมและสมัครสอบได้ที่ http://toefl.pit.ac.th/ หรือ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที ่ ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
โทร. : 0-2104-9099 ต่อ 4101
อีเมล : pathumwanlcc@gmail.com
Line ID : lccpit