ประกาศใช้ระบบยืนยันตัวตน

ประกาศ

ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์กำหนดให้ใช้ระบบยืนยันตัวตน (Authentication) ก่อนเข้าสู่อินเตอร์เน็ต

สำหรับเครือข่ายไร้สาย WiFi SSID: PTWIT-WiFi 

ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป โดยผู้ใช้งานจะต้องป้อน username/password (PIT Account) ที่ได้จากศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์