หลักสูตรอบรมทักษะคอมพิวเตอร์ MOS ประจำปี 2560

ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์เชิญชวนนักศึกษา และบุคลากร สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เข้าอบรมคอมพิวเตอร์ระยะสั้น หลักสูตร การใช้งานและการสอบใบประกาศนียบัตร Microsoft Office Specialist 2013 (Word, Excel, PowerPoint) ภายใต้โครงการ “โครงการวัดระดับความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ด้วยมาตรฐานสากล (Microsoft Office Specialist Certification)