นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 รับบัญชีผู้ใช้ PITNet Account

นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559  สามารถขอรับบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับการใช้งาน PITNet ได้ ณ. ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารสิทธิผล และพร้อมอบรมการใช้งาน

หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษาไม่ได้เข้าร่วมโครงการอบรมการใช้งานระบบบริการการศึกษา สามารถขอรับรหัสผ่านได้ที่ ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารสิทธิผล ตามวันเวลาราชการ

สิทธิประโยชน์จาก PITNet Account
เมื่อท่านได้รับ User Account จากศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ User Account ดังกล่าวสามารถใช้บริการต่างๆ ดังต่อไปนี้

  1. ระบบเครือข่ายไร้สาย PIT-WiFi
  2. ระบบ Office 365 (http://office365.pit.ac.th)
  3. ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Exchange
  4. ระบบพิสูจน์ตัวตนใช้งานอินเตอร์เน็ต (Authentication)
  5. ระบบเครือข่ายเสมือ VPN
  6. ระบบ E-Learning (http://elearning.pit.ac.th)
  7. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

pit-account01