หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษา ประจำปี 2560

ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ขอเชิญชวนนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักศุตรด้านคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่

  1. หลักสูตร การออกแบบนวัตกรรมด้วย Solidworks 2016   ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2560
  2. หลักสูตร การออกแบบและวิเคราะห์ด้วย Solidworks Simulation 2016   ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2560
  3. หลักสูตร เทคโนโลยี 3D Printing และการใช้งาน   ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2560

ดาวน์โหลดใบสมัคร และสมัครด้วยตนเองที่สำนักงงานศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารสิทธิผล