อธิการบดีต้อนรับครูอาสาสมัครชาวจีน Miss.Xiang Lu

ท่านอธิการบดี รศ.ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ พร้อมด้วยผู้บริหารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ต้อนรับครูอาสาสมัครชาวจีน Miss.Xiang Lu เนื่องในโอกาสเข้าปฏิบัติหน้าที่ครูอาสาสมัครชาวจีน ณ ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้ขอรับครูอาสาสมัครชาวจีนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาซึ่งร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (HANBAN) ให้มาปฏิบัติหน้าที่สอนภาษาจีนกลาง ซึ่งในปีการศึกษา 2561 สถาบันฯ ได้รับ Miss Xiang Lu มาปฏิบัติหน้าที่ครูอาสาสมัครชาวจีน โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 ไปจนถึงเดือนมีนาคม 2562 มีระยะเวลา 10 เดือน ครูอาสาสมัครชาวจีน มีหน้าที่สอนภาษาจีนกลาง และเผยแพร่วัฒนธรรมต่างๆ ของประเทศจีนให้กับนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป โดยการจัดการอบรม หรือกิจกรรมที่ให้ความรู้ต่างๆ