หลักสูตรอบรมภาษาจีนกลาง (สำหรับบุคคลทั่วไป)

1.หลักสูตรอบรม “ภาษาจีนกลางสำหรับธุรกิจโรงแรมและการบริการ”
2.หลักสูตรอบรม “ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน”
3.แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ